Slides Framework
Slevový voucher zdarma


Jak zabránit riziku finanční ztráty a prodělání

Riziko finanční ztráty resp. prodělání v podnikání je způsobeno ve většině případů tím, že náklady na prodané výkony (služby) převýší náklady. Pokud se tak děje v malé míře, podnik (ordinace) to samozřejmě ekonomicky přežije, ale zbytečně (a nelogicky) si tím zmenšuje zisk, snižuje efektivitu podnikání a snižuje hodnotu ordinace.

Při správně sestavené minutové a cenové kalkulaci se pravděpodobnost nastání takové negativní situace výrazně zmenšuje, avšak není eliminována zcela.

Pro maximální míru eliminace ekonomických rizik je potřeba průběžně (např. kvartálně) porovnávat plánované náklady (z kalkulací) a jejich reálně dosaženou úroveň (z účetnictví za dané období). V ekonomické praxi se tomuto postupu říká controlling - porovnání plánu a reality.

V případě, kdy se realita začne odchylovat od plánu, je potřeba to co nejdříve zjistit a učinit nápravná opatření (změnit cenu, náklady či upravit výkon). Čím déle se budete odchylovat od plánu, tím více taková odchylka napáchá škody a bude takovou škodu dražší napravovat.K čemu je účetnictví

Funkce účetnicví můžeme dělit na dvě skupiny: interní a externí.

Externí funkcí rozumíme splnění legislativních povinností - řádné vést účetnictví, vydávat a zveřejňovat účetní výkazy, a samozřejmě na základě toho správně spočítat daňovou povinnost. V neposlední řadě způsob a správnost vedení účetnictví také ovlivňuje podklady, ze kterých můžeme správě splnit předmětnou cenovou regulaci.

Interní funkcí rozumíme finanční řízení, tedy zejména: kontrolu ziskovosti (resp. zda neproděláváme, kolik vyděláváme, zda jsou ceny výkonů správně nastaveny), jak správně a spravedlivě motivovat a odměňovat naše zaměstnance apod.Rizika chybného vedení účetnictví

V případě chybně vedeného účetnictví hrozí např.:

 • chybně určená daňová povinnost
 • nemožnost splnit předmětnou legislativní cenovou regulaci
 • chybně nastavené ceny a zvýšené riziko prodělávání
 • chybně nastavené odměňování zaměstnanců
 • nárůst nákladů
 • neefektivity a v krajních případech až finanční podvody


Kdo je zodpovědný za chyby v účetnictví

Ačkoliv většina z vás si účetnictví sama nevede, ale má účetní nebo správní účetní firmu, jediný kdo je zodpovědný za případné chyby v účetnictví dle zákona je statutární orgán nebo u živnostníků onen živnostník sám.

Velká část majitelů ordinací účetnictví nekontroluje s odůvodněním, že oni účetnictví přeci nerozumí a od toho mají účetní firmu. Ale takový přístup je poměrně rizikový a nezodpovědný. Statutární orgán má zákonnou povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře a mezi takové činnosti rozhodně patří i kontrola účetnictví.

Každý majitel nebo statutární orgán by měl účetnictví průběžné kontrolovat a mnoho veličin z něj umět zkontrolovat - zejména cizí kapitál (dluhy), tržby, zásoby, peníze (pokladna a bankovní účty), pohledávky a obchodní závazky nebo dlouhodobá hmotná aktiva.

Pokud někomu dlužíte úvěr 2mil. Kč nebo vaše ordinace vlastní vůz za 0,5mil. Kč, měli byste takové významné skutečnosti zkontrolovat. Stav z účetnictví by měl vždy odpovídat reálné stavu. Kdo ví o reálném stavu více, než majitel nebo statutární orgán?Jak zvýšit hodnotu ordinace

Hodnota ordinace závisí na několika ekonomických faktorech, např.:

 • zisk (EBITDA)
 • růst tržeb v čase
 • dlouhodobá udržitelnost modelu
 • schopnost fungovat samostatně “bez majitele”
 • pořádek v účetnictví
 • velikost obchodního podílu (minoritní vs. majoritní podíly)
 • interní procesy a stabilita
 • zaměstnanecká struktura
 • struktura, chování (nákupní) a zvyky pacientů
 • právní struktura
 • a mnoha dalších

Zvyšování hodnoty ordinace je dlouhodobé a systematické úsilí. Majitel se musí oprostit od každodenného operativního myšlení, musí se začít chovat jako podnikový manažer, naučit se delegovat, vytvořit funkční a stabilní strukturu, která bude fungovat i bez jeho delší nepřítomnosti. Pak už můžeme hovořit o podniku, který má nějakou hodnotu a může být oceňován.Jak připravit ordinaci na prodej

Připravit se na prodej ordinace je systematický proces, který by měl být v ideálním případě započat cca 5 let dopředu.

Musíme udělat pořádek v účetnictví, vyčistit vzájemné (vnitropodnikové) závazky a pohledávek.

Musíme definovat, co je předmětem prodeje a v jaké právní formě.

V praxi častokrát slýcháme např. tyto argumenty od prodávajících:

 • zavedená ordinace
 • 30ti letá historie
 • stálá klientela

Nic z výše uvedeného nemá prakticky zásadní vliv na správně provedenou valuaci ordinace, pokud se kupec bude chovat racionálně.

Musíme definovat, co po našem odchodu vlastně bude pro nového vlastníka použitelné (výhodné) a taková aktiva maximalizovat. Kupující je v roli investora a rozhoduje se, zda např. zůstat zaměstnancem, založit si vlastní novou ordinaci na zelené louce nebo si nějakou koupit - třeba tu Vaši.

Prodávají chce po kupujícím většinou nějaké peníze (kupní cenu). Pokud po něm chcete X mil. Kč, je potřeba připravit si argumenty, proč se mu vyplatí dát Vám X mil. Kč, namísto toho, aby šel jinou variantou (kterých má opravdu mnoho).

Bohužel častým argumentem, který slýcháváme je, že prodávající chce cenu X mil. Kč, protože někde vedle se také prodala ordinace za stejnou cenu. Tento přístup je velmi chybný a snižuje pravděpodobnost na úspěšný prodej ordinace a doporučujeme se poradit s odborníkem.DPH u zdravotních služeb

DPH u vybraných zdravotních služeb může být osvobozeno (0%) v souladu s § 58 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

První snížená sazba (15%) se použije u zdravotní péče, která je vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.

Pro volbu sazby DPH je nezbytné správné určení předmětu resp. popisu poskytované zdravotní péče, které nemusí být v některých případech zcela jednoznačné.

Problematika je komplikovanější, proto v každém případě doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.

Investiční plánování a jak dochází ke krachu

Typickým způsobem toho, jak dojde k tzv. krachu (úpadku) podniku je situace, kdy splatné závazky převýší peněžité možnosti podniku je hradit. Takové závazky jsou pak delší dobu po splatnosti a jejich věřitelé se oprávněně domáhají jejich úhrady - např. žalobou, uplatněním zástavního práva, podáním návrhu na insolvenci či návrhem na exekuci.

Abychom zamezili těmto situacím, měli bychom před uskutečněním jakékoliv investice vytvořit finanční plán, který bude vycházet z reálných (splnitelných) předpokladů a po celou dobu zadlužení (leasingu, úvěru, operativního leasingu a jiných typů závazků vč. mezd) budeme mít dostatek hotovosti k úhradě splatných závazků.

Plán by měl počítat i s poměrně pesimistickou variantou vývoje (delší nemoc, výpadek provozovny/zaměstnance, snížení poptávky např. jako tomu bylo u náhle příchozí pandemie COVID-19, kdy některé ordinace na delší dobu zavřely provozy) a nastínit, jak se v takovém případě bude správně řešit.

Nezávazně poptat konzultaci


Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.

Kontakty

Máte dotaz nebo si chcete zjistit konkrétní informace k Vaší situaci? Dejte nám vědět a rádi se s Vámi spojíme.

 • Identifikační údaje

  Institut medicínské ekonomiky, s.r.o., Ruská 705/70, Praha 10, IČ: 079 10 169

 • Kontaktní údaje

  +420 608 480 692
  info@imek.cz

 • Bankovní spojení

  Číslo účtu: 115-876505017/0100, vedený u Komerční banka, a.s.