VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Institut medicínské ekonomiky, s.r.o.

Naše společnost vyznává ve všech svých smluvních vztazích náležité a zodpovědné plnění veškerých svých smluvních povinností a stejný přístup očekává i od svých zákazníků. Za účelem dosažení maximalizace transparentnosti vůči našim zákazníkům jsme ustanovili tyto VOP.

1. Rozsah působnosti

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb společností Institut medicínské ekonomiky, s.r.o., se sídlem Ruská 705/70, Praha 10, IČO: 079 10 169, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309513 (dále jen „Poskytovatel“) a osob, kterým Poskytovatel tyto služby poskytuje, zejména možnost využívat služby ekonomického poradenství a dalších souvisejících služeb na webových stránkách Poskytovatele www.imek.cz, jakož i další doprovodné služby (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“).

2. Definice

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou následující pojmy definovány takto:

Poskytovatelem

Institut medicínské ekonomiky, s.r.o., se sídlem Ruská 705/70, Praha 10, IČO: 079 10 169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 309513;

Zákazníkem

Osoba starší 18ti let, podnikatel dle platných právních předpisů, která podniká ve zdravotnictví nebo uvažuje podnikat a provedla objednávku služeb Poskytovatele (služby nejsou určeny pro spotřebitele),

Web

Webové stránky imek.cz a další subdomény,

Službami

Služby poskytované Poskytovatelem, jež jsou na Webu, zejména produkty ekonomického poradenství, Akademie (členství resp. komplexní program o více produktech, jež Zákazník hradí na základě pravidelných měsíčních či kvartálních příspěvků) a dalších doprovodných služeb na Webu Poskytovatele.

3. Závaznost

 • Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a zároveň potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil tím, že provede objednávku Služeb v souladu s čl. 4.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 • Služby Poskytovatele jsou určeny výhradně pro osoby starší 18ti let a podnikatele, které podnikají nebo uvažují o podnikání ve zdravotnictví. Objednávkou Služeb Zákazník tuto podmínku stvrzuje.
 • Služby nejsou určeny pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající).

4. Objednávka služeb a podmínky zrušení objednávky

 • Zákazník má možnost objednat své služby skrze Web, telefonicky, e-mailem, popřípadě ústně na osobní schůzce.
 • Provedená objednávka nezakládá právo na poskytnutí Služeb a Poskytovatel je oprávněn objednávku provedenou Zákazníkem nepřijmout nebo odmítnout, pokud jí nemůže, zejména z technických a kapacitních důvodů, vyhovět.
 • Objednávka se stává závaznou teprve jejím potvrzením ze strany Poskytovatele služeb (potvrzení může být v závislosti na formě objednávky dle odst. 1 tohoto článku učiněno telefonicky, emailem, prostřednictvím on-line rezervačního systému, popř. ústně).
 • Zákazník bere na vědomí, že bez provedení předchozí objednávky / rezervace nemůže být Poskytnutí Služeb v určitém čase ze strany Poskytovatele garantováno, pokud výslovně není uvedeno jinak.

5. Cena a obsah služeb, Akademie, nároky a úhrady

 • Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálními cenami uvedenými na Webu v okamžiku provedené objednávky Služby, pokud se Zákazník s Poskytovatelem nedohodnou v písemné formě jinak (např. individuální emailovou dohodou).
 • Obsah, rozsah a formát dodání Služeb se řídí aktuálními popisy na Webu a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Uvedené ceny na Webu jsou vždy uvedeny s konkrétním specifikovaným rozsahem a definicí Služby, a to s ohledem na kvantitativní rozsah potřebný pro Zákazníka (např. počet jeho provozoven, specializací, středisek, zaměstnanců, položek ceníku, účetních případů, komplikovanosti účetnictví, kvality účetních podkladů). V případě komplikovanější případu, kterým neodpovídají předem definované rozsahy na Webu, bude cena určena individuálně.
 • Poskytovatel se v rámci svých možností bude pro plnění objednaných Služeb vždy snažit vyjít Zákazníkovi vstříc.
 • Za řádné dodání Služby se považuje okamžik, kdy Poskytovatel zašle e-mailem Zákazníkovi vypracované výstupy (Excel, Word, PowerPoint, PDF, text nebo jiná písemná forma v e-mailu) ke konkrétnímu produktu a to v rozsahu specifikovaném na Webu, a nebo mu je na osobním jednání odprezentuje.
 • V rámci služeb se nejedná o poskytování služeb právního poradenství ve smyslu obsahové náplně živností přílohy Živnostenského zákona. Konzultace poskytované v rámci produktu volba či změna právní formy podnikání je poskytována s ohledem na výhradně ekonomické aspekty. Případné zakládání právních entit a související právní poradenství je zprostředkováno skrze partnery a sub-dodavatele Poskytovatele. Sám Poskytovatel neposkytuje právní poradenství.
 • Za úhradu Služeb se považuje den připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele.
 • Pokud není dohodnuto jinak, faktury Poskytovatele za dodání Služeb má Poskytovatel nárok vystavit nejdříve v den řádného dodání Služeb, a to se splatností 7 dní od vystavení faktury.
 • Služba Zpracování kalkulace ve verzi Expresní Online Kalkulačka
  5.9.1.Po objednání služby Vám na email dorazí žádost o provedení platby. Jakmile nám platba dorazí na účet, do tří pracovních dnů Vám zašleme unikátní kód, který vložíte do odkazu na našem webu. Následně se Vám spustí online kalkulačka, která Vám bude průběžně vysvětlovat metodické pokyny. Do kalkulačky budete vkládat číselné hodnoty a po jejím odeslání obdržíte na Váš email výslednou minutovou sazbu, systém by ji měl automatizovaně poslat v řádu jednotek hodin, vyhrazujeme si však právo dodání až do tří pracovních dnů.
  5.9.2.Uvedená cena je za jednorázové vyhotovení dané varianty kalkulace pro Vámi určený jeden kalendářní rok kalkulace.
  5.9.3.Ve variantě Expresní online kalkulačky je výsledkem pouze minutová režijní sazba, nikoliv cenové kalkulace.
  5.9.4.Je potřeba, abyste si dále cenové kalkulace zajistili sami, nebo dokupem této položky u nás.
  5.9.5.U této varianty je možné kalkulovat min. režijní sazbu pouze za splnění předpokladů, že máte právě a pouze 1 středisko, umíte správně identifikovat typy nákladů, důsledně si nastudujete naše metodické pokyny a budete je dodržovat.
  5.9.6.Poskytnutí této služby probíhá zcela automatizovaně a samoobslužně, bez telefonických nebo osobních individuálních konzultací.
  5.9.7.Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Základem naší práce je správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy
 • Služba Zpracování kalkulace ve verzi Optimal
  5.10.1. Po objednání služby Vás budeme kontaktovat a prověříme správný počet Vašich středisek. Na základě toho Vám zašleme naše standardizované formuláře s pokyny pro účetní a vedoucího lékaře (/majitele/ku) ordinace. Tyto formuláře Vás požádáme vyplnit. Pokud si něčím nebudete jisti, rádi Vám pomůžeme emailem nebo po telefonu. Právě díky využití procesu standardizovaných formulářů můžeme poskytovat službu za velmi přívětivou cenu. V této variantě je nutné, aby se Vaše ordinace seznámila s písemnými pokyny a dodala nám správně vyplněné vstupní podklady, se kterými můžeme zahájit práce na Vaše kalkulace. Pokyny a formuláře nejsou složité ani náročné na vyplnění, ale je potřeba se s nimi seznámit.
  5.10.2. Uvedená cena je za jednorázové vyhotovení dané varianty kalkulace pro Vámi určený jeden kalendářní rok kalkulace.
  5.10.3. Ve variantě OPTIMAL je předmětem služby minutová režijní sazba, a také cenové kalkulace v počtu max. 30ks / 1 středisko.
  5.10.4. Za každé další objednané středisko bude účtována cena 4 590 Kč / ks. 5.10.5. Pro každé další objednané středisko bude vypracována minutová režijní sazba i cenové kalkulace (max 30ks / 1 středisko).
  5.10.6. Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Základem naší práce je správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy.
 • Služba Zpracování kalkulace ve verzi Premium
  5.11.1. Po objednání služby Vás budeme kontaktovat a prověříme správný počet Vašich středisek. Na základě si od Vás (resp. Vaší účetní) vyžádáme potřebný rozsah účetních podkladů (účetní deník, obratovou předvahu, VZaZ, rozvahu) a zahájíme individuální analýzu, ke které budeme mít pár dotazů jak na účetní, tak majitele/ku ordinace. Snažíme se maximálně šetřit Váš čas, avšak aby byly kalkulace správné, bez základní součinnosti z Vaší strany se určitě neobejdeme.
  5.11.2. Uvedená cena je za jednorázové vyhotovení dané varianty kalkulace pro Vámi určený jeden kalendářní rok kalkulace.
  5.11.3. Ve variantě PREMIUM je předmětem služby minutová režijní sazba, a také cenové kalkulace v počtu max. 30ks / 1 středisko.
  5.11.4. Za každé další objednané středisko bude účtována cena 7 990 Kč.
  5.11.5. Pro každé další objednané středisko bude vypracována minutová režijní sazba i cenové kalkulace (max 30ks / 1 středisko).
  5.11.6. Rozsah manuální detailní kontroly nákladových položek v účetním deníku je max 300 ks / jedno středisko. V případě více položek bude navrhnuta individuální cena nebo zúžení rozsahu detailní kontroly.
  5.11.7. Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Základem naší práce je správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy
 • Služba Online Poradna Zdarma
  5.12.1. Jedná se o online veřejně dostupné texty na Webu s cílem poradit Uživateli.
  5.12.2. Texty mají výhradně doporučující charakter a nemusí být vždy aktuální.
  5.12.3. Pro aktuální verze a rady důrazně doporučujeme sjednat si individuální konzultaci, která posoudí individuální případ dle aktuální legislativy.
  5.12.4. Za neaktuální nebo chybné užití Online poradny nenese Poskytovatel odpovědnost a Zákazník s tím výslovně souhlasí
 • Služba Poradenství při cenové kontrole
  5.13.1. Služba má za cíl v maximální možné míře poradit Zákazníkovi při akutní cenové kontrole, ev. zmírnit její negativní dopady na Zákazníka.
  5.13.2. Služba nemůže v žádném případě zaručit, že Zákazník projde cenovou kontrolou bez pokuty nebo jiných komplikací. Ex-post vypracování kalkulací neovlivní reálně účtované ceny, jejich výši, skladbu ani způsob účtování, které mohou negativně ovlivnit nálezy a výsledky cenové kontroly.
  5.13.3. Vzhledem k obvyklé naléhavosti této Služby si doporučujeme vyhradit právo odmítnout její poskytnutí z důvodu časové tísně určené termínem pro podání podkladů finančnímu úřadu.
  5.13.4. V případě poskytování této Služby v časové tísní negarantujeme dodání objednaných Služeb ve lhůtě stanovené finanční úřadem

6. Práva a povinnosti stran

 • Zákazník je povinen poskytovat potřebnou součinnost (odkládací podmínka pro plnění Služeb ze strany Poskytovatele), a to zejména při dodávání podkladů vč. poskytování potřebné součinnosti vyžadujícím charakterem dané Služby.
 • Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Povinností Zákazníka je předložit vyžádané, relevantní a kompletní podklady ve vyžádané formě (formulářích), zejména pak správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy.
 • Poskytovatel je odkázán a bude pracovat s podklady od Zákazníka. Takové podklady mohou významně ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb a v případě, že jsou podklady neúplné, zjevně nepravdivé nebo chybné, Poskytovatel na toto Zákazníka upozorní. V případě, že Zákazník si na rozporovaných podkladech bude dále stát, může to negativně ovlivnit kvalitu poskytovaných Služeb, anebo v takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služeb.
 • Ve vybraných službách, které vyžadují provedení analytické činnosti nebo jinou formu práce s daty Zákazníka či součinnost od Zákazníka, je Poskytovatel odkázán (odkládací podmínka) na potřebnou součinnost, dodání správných podkladů, a to ve vyžádané formě, od Zákazníka, před započetím prací na Službě a následně i dodáním dané Služby. V případě, že Zákazník nebude schopen dodat Poskytovateli relevantní podklady ve vyžádané formě, potřebné k řádnému splnění Služby, může Poskytoval nabídnout Zákazníkovi cenový návrh (vícenáklady), spojené s realizací dané Služby.
 • Poskytovatel neručí za pravdivost, správnost nebo kompletnost údajů či informací, které na jeho Web, do inzerátů a podkladů mimo Web, na osobním jednání nebo jinou formou poskytly sami Zákazníci – zejména se jedná o údaje a informace na on-line tržišti ordinací (nabídkové či poptávkové inzeráty). Poskytovatel takové údaje či informace třetích stran neověřoval a neručí za jejich správnost, pokud není uvedeno jinak.
 • Zákazník uděluje Poskytovali souhlas se zpracováním, předáváním a zveřejňováním jím poskytnutých informací a údajů (zejména údajů potřebných k vypracování kalkulací nebo vložení profilu ordinace do databáze tržiště ordinací na Webu, i ve formě jiných písemných podkladů mimo Web), a to i vůči třetím osobám, jež jsou nebo by mohli být zainteresovány v souvislosti s potřebou daného Zákazníka (zejména prodat či koupit ordinaci, poptat nabídku na financování / pronájem ordinace u finančního partnera Poskytovatele apod., a vůči dalším subdodavatelům nebo klientům Poskytovatele v souvislosti s plněním Služby).
 • Zákazník má právo v budoucnu zpět vzít souhlas uvedený v bodě č. 6.5, a to písemnou formu na aktuální kontakty na Webu.
 • Zákazník má právo si při poskytováním informací a údajů o jeho ordinaci vyhradit právo; (i) které informace a údaje mohou být prezentovány veřejně na Webu; (ii) které mohou být rozesílány potenciálním kupujícím (zájemcům; (iii) které mohou být rozesílány až po individuálním odsouhlasení daného příjemce takové informace a nebo ty; (iv) které mohou být rozesílány až po podpisu dohody o mlčenlivosti s daným adresátem dané informace či údaji.
 • Další podmínky upravující nakládání s osobní údaji jsou samostatně vypracovány a dostupné na imek.cz/GDPR.
 • Rozsah a typ informací či údajů z ukázkové inzerce profilu ordinací představují optimum. Poskytovatel se bude snažit takový rozsah udržet a vyžádat od každého prodávajícího ke každému profilu ordinace v databázi. Poskytovatel nicméně nemůže jakkoliv garantovat, že se v každém případě podaří takový rozsah zajistit k poskytnutí od prodávajícího k předání směrem k potenciálnímu zájemci o koupi ordinace. V případě, že by informace a údaje daného profilu ordinace byly zjevně nekompletní a nebyly postačujícími k řádnému zhodnocení profilu (inzerce), Poskytovatel si vyhrazuje právo takový profil (inzerci) odmítnout a nezařadit resp. vyřadit ho ze své databáze.
 • Služby poskytované Poskytovatelem mají doporučující, konzultační charakter a i přesto že jsou poskytovány s maximální možnou řádnou péčí a dle nejlepšího vědomí a svědomí Poskytovatele, nezakládají garanci na úspěch Zákazníka v jeho potřebě.
 • Rozhodnutí využít doporučující, konzultační výstupy ze Služeb a odpovědnost za dopady takových rozhodnutích vždy nese sám Zákazník.
 • Zákazník výslovně souhlasí s tím, že odpovědnost Poskytovatele za potenciálně způsobenou škodu Zákazníkovi je limitována do výše odměny resp. ceny za poskytnutou Službu.
 • Poskytovatel neručí za dopady vyvolané využitím jím poskytovaných Služeb v jakémkoliv ohledu, zejména při potenciálně způsobené újmě Zákazníkovi či dalším třetím stranám, pokud není písemnou dohodou podepsanou oběma stranami dohodnuto jinak.

7. Nemožnost plnění

 • V případě, že Poskytovatel nemůže Služby ze závažných důvodů na straně Poskytovatele ve sjednaném termínu poskytnout, nemá Zákazník vůči Poskytovateli právo na jakoukoli náhradu, má však právo na sjednání jiného termínu poskytnutí Služeb. Za závažné důvody na straně Poskytovatele se považuje zejména nedostatečná kapacita Poskytovatele nebo nekvalitní či nekompletní podklady dodané od Zákazníka.

8. Ochrana osobních údajů (GDPR)

 • S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu s platnou legislativou tak, je uvedeno v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)“ dostupných na imek.cz/GDPR.
 • Zákazník poptáním nebo objednáním Služeb potvrzuje, že se s tímto dokumentem řádně seznámil a souhlasí s ním v celém jeho znění.

9. Účinnost

 • 9.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2023.

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.